SILDI

Η ομάδα μας αποτελείται από μόνιμους ερευνητές, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες του Εργαστηρίου μεμβρανών και υλικών για περιβαλλοντικούς διαχωρισμούς του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων από εργαστηριακή έως πιλοτική κλίμακα. Κύριες δεξιότητές της αποτελούν η ανάπτυξη, αξιολόγηση και μοντελοποίηση διεργασεών για εύρεση εξειδικευμένων πρότυπων λύσεων σε ερευνητικά και βιομηχανικά περιβαλλοντικά προβλήματα (κατεργασία υδατικών και αερίων ρύπων). Παρά το γεγονός ότι η ομάδα διαθέτει ευρεία εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και στην υλοποίηση σύνθετων ερευνητικών προγραμμάτων, η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της δεν αποτελούσε προτεραιότητα. Το πρόγραμμα Proof of Concept συνετέλεσε στην ενθάρρυνση και επιτάχυνση προς αυτή την κατεύθυνση.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής καθώς και των αυξανόμενων αναγκών σε καθαρό νερό, όλο και περισσότερες μονάδες αφαλάτωσης απαιτείται να τεθούν σε λειτουργία, ειδικά σε μέρη όπως η Ελλάδα και η ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και συγκεκριμένα ο προσδιορισμός του Δείκτη Πυκνότητας Ιλύος (Silt Density Index, SDI) είναι καθοριστικής σημασίας σε όλες τις μεμβρανικές διεργασίες για την έγκαιρη πρόβλεψη δυσλειτουργιών και την πρόληψη ή αντιμετώπιση σχηματισμού επικαθήσεων (fouling) στην επιφάνεια μεμβρανών από κολλοειδή σωματίδια. Υψηλές τιμές του δείκτη οδηγούν σε μείωση της διάρκειας ζωής των μεμβρανών και εφιστούν την προσοχή στην ανάγκη προκατεργασίας του νερού και τον συχνότερο καθαρισμό των μεμβρανών. Παρά ταύτα, οι συσκευές που διατίθενται στην αγορά δεν επιτρέπουν αυτόματη δειγματοληψία σε πραγματικό χρόνο και in situ κατά την επεξεργασία του νερού σε διεργασίες όπως της αντίστροφης όσμωσης και απαιτούν την παρουσία ανθρώπινου δυναμικού, ενώ ορισμένες πιο εξειδικευμένες έχουν υψηλό κόστος.

Η λύση που προσφέρουμε είναι ένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων για την έγκαιρη ειδοποίηση και πρόβλεψη προβλημάτων κατά την διεργασία επεξεργασίας νερού, μέσω του καθορισμού του δείκτη SDI σε πραγματικό χρόνο και in situ από εξειδικευμένη συσκευή, ακολουθώντας τις προδιαγραφές που καθορίζει το πρότυπο ASTM D4189, με ελάχιστη παρέμβαση χειριστή. Τα δεδομένα που συλλέγονται μεταφορτώνονται απευθείας σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τη χρήση πρωτοκόλλων επικοινωνίας δικτύου και εφαρμογών νέφους.

Σε βάθος χρόνου, η ομάδα μας στοχεύει στην προσφορά μεγαλύτερου φάσματος αναλυτικών συσκευών με χρήση έξυπνων αισθητήρων, καθώς και στην προσφορά συναφών υπηρεσιών.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν οι μεγάλοι χρόνοι παράδοσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, ειδικά των προμηθειών εξωτερικού. Αυτό αντιμετωπίστηκε με την επιλογή προσωρινών εναλλακτικών εξαρτημάτων και την αντίστοιχη προσαρμογή τόσο της συσκευής όσο και του αλγόριθμου σε αυτά.

Το πρόγραμμα μας βοήθησε να ενδυναμώσουμε τις δυνατότητες της ομάδας μας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τόσο η υλική όσο και η συμβουλευτική υποστήριξη αποτέλεσε καταλύτη στην ανάπτυξη της συσκευής. Επίσης, το πρόγραμμα μας βοήθησε να κατανοήσουμε υπό έμπειρη καθοδήγηση τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας εταιρείας, ενός επιχειρηματικού μοντέλου, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και τη σταδιακή έξοδό μας στην αγορά.