Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Proof of Concept»

 1. Προοίμιο
  • Το Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος που εδρεύει στη Αθήνα, Νεαπόλεως 27 &, Πατριάρχου Γρηγορίου, το  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin) που εδρεύει στην Αθήνα, Κεφαλληνίας 46, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που εδρεύει στην Αθήνα, Πατησίων 42, το Ερευνητικό Κέντρο ATHENA που εδρεύει στο Μαρούσι, Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου και το ΕΠΙΣΕΥ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών) που εδρεύει στη Ζωγράφου Ηρώων Πολυτεχνείου 9, αποκαλούμενοι εφ’ εξής από κοινού ως Διοργανωτές, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν μια κοινή δράση, με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων ιδεών στους εξής τομείς:
 • Διαχείριση Αλυσίδας Τροφίμων
 • Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Βιώσιμη Διαχείριση Νερού
 • Κυκλική Οικονομία
 • Οικολογία

(εφεξής  το «Πρόγραμμα «Proof of Concept»»).1.2        Σκοπός του παρόντος είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στο Πρόγραμμα (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Οι παρόντες όροι βρίσκονται δημοσιευμένοι στον ιστότοπο του Προγράμματος «Proof of Concept» (εφεξής «Ιστότοπος του Προγράμματος»).

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, ως μέλη ομάδας, έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών.

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

3.1         Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου πριν την υποβολή της πρότασής τους. Με την υποβολή της πρότασης τους τεκμαίρεται ότι δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις και δεσμεύονται από αυτούς, και συμφωνούν με την Πολιτική Απορρήτου και όσα ορίζει μαζί με το παρόν για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αποκλειστικά σε ομάδες. Όλα τα μέλη της Ομάδας θα πρέπει να έχουν δικαίωμα συμμετοχής,  να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα και να ορίσουν κατά την υποβολή της πρότασης ένα μέλος της Ομάδας ως εκπρόσωπο αυτής και πρόσωπο επικοινωνίας με τους Διοργανωτές. 

3.2         Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω υποβολής της επιχειρηματικής πρότασης της Ομάδας και του απαιτούμενου συνοδευτικού υλικού στον Ιστότοπο του Προγράμματος «Proof of Concept» . (βλ. παρακάτω και στη Φάση Α). Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται. Η επιχειρηματική πρόταση οφείλει να είναι πρωτότυπη, και να αποτελεί στο σύνολό της αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Ομάδας που την υποβάλει. (βλ. και παρακάτω υπό στοιχ. 6. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις).

3.3         Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές (συνιστάται η χρονοσήμανση μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού Πνευματικής ιδιοκτησίας https://www.timestamp.gr/el). Κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα αποκλειστικά μιας μόνο συμμετοχής ως μέλος μιας και μόνο Ομάδας. Κάθε  υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να περιέχει την πρωτότυπη έγγραφη συναίνεση τόσο για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, την υποβολή της πρότασης και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων υπογεγραμμένη από κάθε μέλος της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση, ο εκπρόσωπος της Ομάδας, με την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής δηλώνει και εγγυάται την τήρηση των ανωτέρω.

3.4         Για τη συμμετοχή μιας Ομάδας στο Πρόγραμμα απαιτείται όλα τα μέλη της να αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος και το σύνολο των στοιχείων που θα προσκομίσουν στους Διοργανωτές να είναι αληθές, ακριβές, και ορθό, τόσο αναφορικά με την επιχειρηματική τους πρόταση όσο και με τα προσωπικά τους δεδομένα. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή συμμετοχής από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ακόμα κι αν αυτά συντρέχουν στο πρόσωπο ενός μόνο μέλους της Ομάδας, θα ακυρώνεται η συμμετοχή όλης της Ομάδας σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.

3.5         Οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη διασταύρωσης των στοιχείων και ειδικά στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση για κάθε τυχόν ζημία που θα υποστούν. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος σε κάθε περίπτωση δεν θα επιστρέφεται.

 1. Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων

4.1         Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2022 έως Νοέμβριο 2022.  Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους φάσεις. Η αξιολόγηση των προτάσεων/ιδεών θα γίνεται στο τέλος κάθε Φάσης του Προγράμματος.

4.2         Φάση Α – «Υπόβαλε την πρότασή σου»: Στάδιο Υποβολής Προτάσεων: Το χρονικό διάστημα Απρίλιος – Μάιος 2022, οι ομάδες υποβάλλουν μέσω του Ιστοτόπου του Προγράμματος την επιχειρηματική πρόταση που στοχεύουν να αναπτύξουν στο πλαίσιο του Προγράμματος. Προκειμένου να θεωρείται πλήρης και να αξιολογηθεί η υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να συμπληρωθεί με βάση το πρότυπο/υπόδειγμα που υπάρχει στον Ιστότοπο του Προγράμματος.Κριτήρια αξιολόγησης στη Φάση αυτή αποτελούν ενδεικτικά η αξία που προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων, οι δυνατότητες υλοποίησης της ιδέας και η οργάνωση και ποιότητα των μελών της ομάδας κτλ. Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη Φάση. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης θα πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Μαίου 2022.

4.3         Φάση Β – “Σχεδίασε το “PoC” & Λάβε Υποστήριξη Mentoring”:

Η Β’ Φάση του Προγράμματος καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από Μάιο 2022 έως Ιούνιο 2022.  Με βάση την επιχειρηματική πρόταση που έχουν ορίσει οι ομάδες κατά την πρώτη φάση, οι Συμμετέχοντες καλούνται να προσδιορίσουν τα βασικά συστατικά του επιχειρηματικού τους μοντέλου αναπτύσσοντας μία πρώτη έκδοση της πρότασής τους, σχεδιάσουν το PoC που θα ήθελαν να αναπτύξουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Επιπλέον, οι Συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε συναντήσεις (matching, pivoting & mentoring workshops) με εξειδικευμένα στελέχη της αγορά με στόχο να τους δοθεί στοχευμένη ανατροφοδότηση (feedback) ώστε να προσαρμόσουν/αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να κάνουν την επιχειρηματική αξιολόγηση (business validation) της ιδέας τους.

Στο τέλος της φάσης αυτής, θα κληθούν να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση στην Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει πόσο ολοκληρωμένη και εφικτή είναι η ιδέα τους και θα επιλέξει τις ομάδες που  θα προκριθούν στην επόμενη φάση του Προγράμματος (Γ’ Φάση).

Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν ενδεικτικά η καινοτομία και η πληρότητα της πρότασης, το στάδιο ωριμότητας και ο βαθμός υλοποίησης, οι προοπτικές ανάπτυξης και η βιωσιμότητα, η αγορά – στόχος και η ομάδα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Β’ Φάσης θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2022.

4.4         Φάση Γ – «Υλοποίησε το “PoC”»: Στην τελική φάση του Προγράμματος η οποία θα διαρκέσει από Ιούλιο 2022 έως Νοέμβριο 2022, οι συμμετέχοντες καλούνται να επιβεβαιώσουν εντός 3-4 μηνών το Proof of Concept που παρουσίασαν τεστάροντας το σε πραγματικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτής της Φάσης, οι ομάδες θα υποστηριχθούν με χρηματική ενίσχυση, mentoring και δικτύωση και θα κληθούν να ετοιμάσουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση (Final Pitching) της επιχειρηματικής πρότασης την οποία και θα παρουσιάσουν στην Επιστημονική Επιτροπή.

Τα κριτήρια αξιολόγησης ενδεικτικά είναι η καινοτομία και βιωσιμότητα της πρότασης, το στάδιο ωριμότητας και o βαθμός υλοποίησης του καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας, η αγορά- στόχος και η ποιότητα της ομάδας.

4.5         Οι Διοργανωτές διατηρούν ανά πάση στιγμή το δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια να μην αναδείξουν νικήτριες ομάδες ή να αναδείξουν λιγότερες νικήτριες ομάδες σε περίπτωση που οι Συμμετέχοντες δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αξιολόγησης ή δεν υπάρχει πρόοδος αυτών κατά το πέρασμα από τη μία Φάση στην επόμενη. Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων γίνεται ελεύθερα κατά την κρίση των Διοργανωτών.

4.6         Οι ακριβείς ημερομηνίες για την κάθε Φάση θα ανακοινώνονται κάθε φορά στον Ιστότοπο του Προγράμματος. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν τις ημερομηνίες αυτές προκειμένου να εξυπηρετήσουν με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του Προγράμματος.

 1. Νέα, Ενημερώσεις και Ανακοίνωση Νικητών

5.1         Πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα, νέα και ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου του Προγράμματος σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

5.2         Νέα και ενημερώσεις που αφορούν αποκλειστικά κάθε Ομάδα θα γνωστοποιούνται στον ορισθέντα εκπρόσωπο της κάθε Ομάδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, οι Διοργανωτές θα ενημερώνουν όλους τους Συμμετέχοντες μέσω e-mail για την πρόκρισή τους ή μη στην επόμενη Φάση του Προγράμματος.

5.3         Οι Διοργανωτές δεν θα προβαίνουν σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων. 

5.4         Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει σε ειδική εκδήλωση για την απονομή βραβείων και για την ολοκλήρωση του Προγράμματος. (βλ. νωρίτερα υπό στοιχ. 3. Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων). Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην εκδήλωση, τα ονόματα των νικητών και μια περιγραφή της πρότασής τους θα δημοσιοποιηθούν τόσο στον Ιστότοπο του Προγράμματος, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ανήκει στους Διοργανωτές ή/και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος.

 1. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις

6.1         Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι η πρόταση που έχουν καταθέσει στο Πρόγραμμα υποβάλλεται νομίμως, σύμφωνα με τους παρόντες όρους του Προγράμματος και είναι πρωτότυπη. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλουν και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν.

6.2         Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν οι ίδιοι κατ’ αποκλειστικότητα άπαντα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των επιχειρηματικών ιδεών που θα υποβάλουν προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα, το σύνολο του υλικού που θα υποβάλουν και θα παράξουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και σε όλες τις φάσεις αυτού είναι πρωτότυπο, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, ούτε τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, και δεν περιέχουν στοιχεία (π.χ., ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κείμενα, εικόνες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, διακριτικά γνωρίσματα) τρίτων. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά των Διοργανωτών λόγω προσβολής δικαιώματος από το υποβληθέν ή παραχθέν υλικό, οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούνται να αποζημιώσουν τους Διοργανωτές  για κάθε ποσό που εκείνοι θα κληθούν να καταβάλλουν προς τους τρίτους ως αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δικαστικών εξόδων και δαπανών πάσης φύσεως.

6.3         Δια της συμμετοχής στους στο Πρόγραμμα άπαντες οι Συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό από τους Διοργανωτές των επιχειρηματικών ιδεών που υποβλήθηκαν και των υλικών/έργων που παρήχθησαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος.

6.4         Οι Διοργανωτές δικαιούνται κατά την κρίση τους να ακυρώσουν συμμετοχές που αντιβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς συμμετοχών με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη.

 1. Προσωπικά Δεδομένα Συμμετεχόντων

7.1         Για τη διεξαγωγή του Προγράμματος και την ανάδειξη των νικητών απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία από πλευράς των Διοργανωτών μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τους Συμμετέχοντες. 

7,2         Τα δεδομένα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας είναι το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και το σύντομο βιογραφικό που κάθε Συμμετέχων θα παραχωρήσει με τη συμπλήρωση της φόρμας για την κατάθεση της επιχειρηματικής πρότασης (βλ. νωρίτερα Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων).

 

7.3         Επιπλέον, για το ανέβασμα (upload) των αρχείων και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, μέσω του Ιστοτόπου o υποβάλλων την φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να συνδεθεί σε ένα λογαριασμό email της Google.(gmail) Mε το ανέβασμα των αρχείων και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, το όνομα και η φωτογραφία που σχετίζονται με τον λογαριασμό email της Google καταγράφονται αυτόματα.

7.4         Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται από τη Google όπως ορίζει η λειτουργικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας και  η πολιτική ιδιωτικότητας (privacy policy) της Google. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://policies.google.com/privacy?gl=GR&hl=en-GB

7.5         Σημειώνεται ότι κανείς από τους συν-διοργανωτές δε συλλέγει, αποθηκεύει ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, δηλαδή δε λαμβάνει γνώση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ούτε έχει πρόσβαση στη φωτογραφία που σχετίζεται με αυτή. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Google για να επιτευχθεί η μέσω των υπηρεσιών της υποβολή της φόρμας συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Τα δεδομένα συλλέγονται από το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών που χειρίζεται την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας συλλέγονται. Tο Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ερευνητικό Κέντρο ATHENA και το ΕΠΙΣΕΥ θα αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων μετά τη συλλογή τους από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά την αποστολή του αρχείου που θα περιέχει τα στοιχεία των συμμετεχόντων. Το Ερευνητικό Κέντρο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ερευνητικό Κέντρο ATHENA, και το ΕΠΙΣΕΥ δεν διαχειρίζονται ούτε έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα.

7.6         Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων περιορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά στο πλαίσιο που ορίζει η πραγματοποίηση του Προγράμματος, η ανάγκη επικοινωνίας με τους Συμμετέχοντες. Τα δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για τη διεξαγωγή του Προγράμματος, την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες και τις Ομάδες.

7.7         Συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα, επαρκή και κατάλληλα για τη διεξαγωγή του Προγράμματος και η επεξεργασία διέπεται από τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας των Συμμετεχόντων.

7.8         Οι Διοργανωτές θα διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν μια συνεχή σχέση με τους Συμμετέχοντες (π.χ. διάρκεια Προγράμματος) και θα διατηρούν μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και για τη διάρκεια του εκάστοτε ισχύοντος χρόνου παραγραφής (π.χ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα άτομο θα μπορούσε να εγείρει αξιώσεις εναντίον τους) και επιπλέον χρονικό διάστημα 2 μηνών μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έγερσης σχετικών αξιώσεων, ενδέχεται να συνεχίσουν την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους Συμμετέχοντες για όσο επιπρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, με βάση την πορεία των αξιώσεων που έχουν εγερθεί.  

7.9         Σε όλη τη διάρκεια της συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων τηρούνται όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προστασίας τους. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, μέσω του Ιστοτόπου, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των ειδικών φορμών της Google, οι οποίες αποτελούν μια Cloud υπηρεσία, η οποία χρησιμοποιείται και για την αποθήκευση των δεδομένων που υποβάλλετε με την φόρμα. Η Google δεσμεύεται ότι οι Cloud υπηρεσίες που παρέχει βρίσκονται σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Google για την προστασία των δεδομένων σας και τη συμμόρφωση της με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα Links:

https://cloud.google.com/security/gdpr/ 

https://cloud.google.com/security/privacy/

https://cloud.google.com/terms/

https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/

7.10       Αν οι Συμμετέχοντες επιλέξουν να μην παράσχουν τα προσωπικά δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Ειδικότερα  μπορούν (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτουμε για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους  (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσουν τη διακοπή της και (v) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους, οπότε και θα επηρεαστεί η συμμέτοχή τους στο Πρόγραμμα.

7.11       Αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου του Προγράμματος.

7.12       Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία στους Συμμετέχοντες του Προγράμματος σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων τους  εκ μέρους μας, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Ευελπιστούμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

7.13       Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, ενδέχεται να ζητηθεί από τους Συμμετέχοντες να  καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι (η εικόνα ή/και η φωνή τους) και οι ιδέες τους, με οποιονδήποτε τρόπο από τους Διοργανωτές κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Προγράμματος προκειμένου το σχετικό υλικό (φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.) να χρησιμοποιηθεί, επεξεργαστεί, μεταδοθεί, αναρτηθεί, δημοσιοποιηθεί, αναμεταδοθεί, μέσω του ιστοτόπου του Προγράμματος ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στους Διοργανωτές ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος για τη χρήση αυτή, στην περίπτωση αυτή, οι Διοργανωτές θα ζητήσουν την πρότερη ρητή συγκατάθεση των Συμμετεχόντωνπροκειμένου να προβούν στις ως άνω πράξεις επεξεργασίας, προσδιορίζοντας τον σκοπό της επεξεργασίας.

 1. Επιτροπές

8.1         Για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος θα λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές:

8.1.1     Επιτροπή Οργάνωσης: Αποτελείται από ανώτερα και ανώτατα στελέχη των Διοργανωτών. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής και εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά το Πρόγραμμα και δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους.

8.1.2     Επιστημονική Επιτροπή: Αποτελείται από στελέχη των Διοργανωτών και του επιχειρηματικού κόσμου. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση των επιχειρηματικών προτάσεων και ομάδων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων του Προγράμματος.

 1. Υποστήριξη και Χρηματοδότηση
 • Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του PoC από 15.000 έως 40.000 ευρώ με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης.
 • Συμμετοχή σε συνεδρίες συμβουλευτικής (mentoring sessions) και pitching παρουσιάσεις για τη δικτύωση με την αγορά.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη από έμπειρα στελέχη της αγοράς και της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του PoC σε πραγματικό περιβάλλον.

 

 1. Ανακοινώσεις/ Ακύρωση Προγράμματος / Τροποποίηση Όρων / Ευθύνη

10.1       Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με τον Πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωση θέμα αναρτάται αποκλειστικά και μόνο στον Ιστότοπο του Προγράμματος και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής του στον εν λόγω Ιστότοπο. Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ διαφορετικών εκδοχών, η ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Προγράμματος υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης των Διοργανωτών προς τους Συμμετέχοντες.  

10.2       Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσουν το Πρόγραμμα, με ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Προγράμματος. Στις περιπτώσεις αυτές οι Διοργανωτές ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση που τυχόν ματαιωθεί το Πρόγραμμα, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Διοργανωτών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

10.3       Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανωτές για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή του.

 1. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

 1. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Πρόγραμμα οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση διαφορών

13.1       Το παρόν διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

13.2       Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Προγράμματος, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Διοργανωτών, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία εντός χρονικού διαστήματος … ημερών και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειμεένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.