Θεματικοί Τομείς

Η βιωσιμότητα έχει γίνει μέρος όλων των σημαντικών θεμάτων που αφορούν και απασχολούν τη κοινωνία. Μέσω των πέντε βασικών κατηγοριών, του φαγητού, της ενέργειας, του νερού, των αποβλήτων/απορριμμάτων και της οικολογίας, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί σε όλο το κόσμο κάνουν σημαντικά βήματα προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινωνία που λειτουργεί και ευημερεί μέσω της βιωσιμότητας.

Διαχείριση Αλυσίδας Τροφίμων

Σχετικοί στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs): 2 (Μηδενική Πείνα/ Zero Hunger), 6 (Καθαρό νερό και βιωσιμότητα/ Clean Water and Sustainability), 13 (Ενέργειες για το Περιβάλλον/ Climate Action), 14 (Life Below Water/ Η ζωή κάτω από το νερό), 15 (Η ζωή στη γη/ Life on Land)

Διαχείριση και Εξοικονόμηση Ενέργειας

Σχετικοί στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs): 7 (Οικονομική και Καθαρή Ενέργεια/ Affordable and Clean Energy), 9 (Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές/ Industry, Innovation and Infrastructure), 11 (Βιώσιμες Πόλεις και Κοινωνίες/ Sustainable Cities and Communities), 12 (Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή/ Responsible Consumption and Production), 13 (Ενέργειες για το Περιβάλλον/ Climate Action)

Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτων

Σχετικοί στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs): 6 (Καθαρό νερό και βιωσιμότητα/ Clean Water and Sustainability), 13 (Ενέργειες για το Περιβάλλον/ Climate Action), 14 (Life Below Water/ Η ζωή κάτω από το νερό)

Κυκλική Οικονομία

Σχετικοί στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs): 9 (Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές/ Industry, Innovation and Infrastructure), 12 (Responsible Consumption and Production), 13 (Ενέργειες για το Περιβάλλον/ Climate Action)

Διαχείριση και Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Σχετικοί στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs): 3 (Καλή Υγεία και Συνθήκες Ζωής/ Good Health and Well – Being), 9 (Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές/ Industry, Innovation and Infrastructure), 11 (Βιώσιμες Πόλεις και Κοινωνίες/ Sustainable Cities and Communities), 12 (Responsible Consumption and Production), 13 (Ενέργειες για το Περιβάλλον/ Climate Action)